Whistleblowing-järjestelmä

Whistleblowing-järjestelmä on organisaation anonyymi väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava. Laki
Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ilmoittajansuojeludirektiivi 2019/1937) velvoittaa vähintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja organisaatioita perustamaan ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Seuraavien organisaatioiden, joihin työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, on perustettava sisäinen ilmoituskanava rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten:

1) lailla tai valtioneuvoston asetuksella perustetut valtion hallintoviranomaiset sekä muut valtion virastot ja laitokset, valtioneuvoston kanslia, ministeriöt, eduskunnan kanslia ja eduskunnan yhteydessä tai valvonnassa toimivat virastot ja laitokset, tasavallan presidentin kanslia, tuomioistuimet, valtion liikelaitokset ja itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset;

2) hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät;

3) kunnat, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät ja kunnalliset liikelaitokset;

4) seurakunnat ja seurakuntayhtymät, tuomiokapitulit, kirkkohallitus ja kirkollishallitus;

5) kaupparekisterilain (129/1979) 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetut yhteisöt; sekä

6) säätiölaissa (487/2015) tarkoitetut säätiöt, eläkelaitokset, vakuutuskassat ja työttömyyskassat.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, 3 luku, 10 § Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus

Organisaatioiden, joissa on vähintään 250 työntekijää, tulee perustaa ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Pienemmillä organisaatioilla takaraja on joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Tarjoamme turvallisen ja anonyymin vapaan ja avoimen lähdekoodin ilmoittajansuojeludirektiivin mukaista whistleblowing-järjestelmäratkaisua niin pienille kuin suurillekin yrityksille ja organisaatioille. Pyydä tarjous vapaamuotoisella yhteydenottolomakkeella!